MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  • Anasayfa
  • MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. MADDE: TARAFLAR
I) SATICI

Unvanı:

Cndstudio (Mehmet AYDIN) Yazılım ve Reklam Hzimetleri

V. Numarası:

24197276468

Adresi:

Kayacıkaraplar, Kürden Sk. NO: 6B, 42050 Karatay/Konya

Telefon:

0536 461 6372

E-posta:

info@cndstudio.com

II) ALICI

SATICI’nın cndstudio.com sitesi üzerinden alışveriş yapan kişidir (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

2. MADDE: KONU VE AMAÇ

İşbu sözleşme (“Sözleşme”) 27.11.2014 Tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”) gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup; Sözleşme’nin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya, cndstudio.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satışını yaptığı ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. MADDE: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE/VEYA HİZMET BİLGİLERİ

İş bu sözleşme konusu ürünün vergiler dahil satış bedeli ve ödeme şekli siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmakta; ve ALICI’nın belirtmiş olduğu elektronik posta adresine de gönderilmektedir.

4. MADDE: FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta/kullanıcı adı:
Fatura teslim: E-fatura olarak müteriye mail üzerinden gönderilir.

5. MADDE: GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürüne ait temel özellikleri, ürünün vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile elektronik olarak kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

Kişisel verilerin SATICI tarafından işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; ilgili mevzuat kapsamında, SATICI’nın ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; tabi olduğu kanun ve yönetmelikler ile yetkilendirilmiş diğer kurum ve kuruluşlar gibi yerel ve uluslararası mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır. Kişisel veriler, kayıtların tutulması, ilgili kurumlara raporlamalar, satış, reklam ve pazarlama birimleri ile muhasebe işlemlerinde kullanılacaktır.

ALICI’nın KVVK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde Öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde SATICI’ya başvurarak verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

6. MADDE: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

1/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 

a) İlçe tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 6 bin 920 Türk Lirası,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasında,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve illere bağlı ilçelerde, il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 10 bin 390 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

7. MADDE: DİĞER HÜKÜMLER

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.