KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 • Anasayfa
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

CND STUDIO
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Biz, cndstudio.com adresinde yer alan internet sitesinin veri sorumlusu CND STUDIO (“Mehmet AYDIN”) olarak, internet sitemiz üzerinden yürütmekte olduğumuz hizmetlerimiz ve sair faaliyetlerimiz kapsamında kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metnini hazırladık. 

Ayrıca internet sitesi çerezleri ile de kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Ürün ve hizmetlerimize olan ilginiz veya ürünlerden faydalanmanız ve buna bağlı işlemlerin yerine getirilmesi süresince bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi

İnternet sitemiz üzerinden teklif talebi oluşturmak ve web sitesi üzerinden sunulan diğer hizmetlerden yararlanmak amacıyla gerekli olan formları doldurduğunuzda adınıza işlem yapabilmek, talebiniz üzerine size hizmet sunmak ve gerekli olan diğer işlemleri yürütmek ve sizinle ilişki kurabilmek amacıyla ad, soyad verilerinizi işliyoruz.

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurabilmek ve web sitesi üzerinden oluşturduğunuz taleplere istinaden sizlere ulaşabilmek ve diğer konulardaki taleplerinizi oluşturabilmek ve bunları en hızlı şekilde yerine getirebilmek, onayınız halinde Şirketimizin her türlü ürün, hizmet ve çalışmaları hakkında tarafınıza iletişim mecraları kanalıyla hizmet, kampanya, tanıtım, promosyon, iletişim ve duyuru/bilgilendirme faaliyetleri yürütmek, ürün, hizmet ve çalışmalar hakkında tarafınıza bilgi vermek ve internet sitemiz üzerinden sunulan hizmetlerden yaralanabilmenizi sağlayabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi ve adres bilgisini içeren iletişim verilerinizi işliyoruz.

İnternet Trafiği Verisi

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yükümlü olduğumuz için internet sitemize giriş yaptığınız bilgisayar IP numaranız ile uygulama üzerindeki gezinme ve tıklanma bilgileriniz (log kayıtlarınız) ile uygulamayı açtığınız konum bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi saklamaktayız.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ? 

Kişisel verilerinizi, internet sitemiz üzerinden ürün ve hizmetlerimizin tanıtılması ve sunulması ile buna bağlı diğer işlemlerinizi gerçekleştirebilmek adına internet sitemizde yer alan ilgili form ve kutucuk alanları ile tarayıcı aracılığıyla ve hizmetlerimiz sonrası fiziken tutulan kayıtlar üzerinden “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması”, ‘’kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ve ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleriyle tamamen ve kısmen otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlemekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

 • İnternet sitemiz üzerinden Cnd Studio olarak sizler için sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak,
 • Ürünlerimize ilişkin bilgilendirme yapmak,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • İnternet sitemiz üzerinden sunduğumuz hizmetlere yönelik oluşturduğunuz taleplere bağlı olarak ticari ilişki kurulmasını, ticari ilişkilerimizin şartlarının belirlenebilmesini sağlamak,
 • Talep edilen hizmetler için teklif sunulması,
 • Dijital satışların teslim edilmesi,
 • Sunduğumuz hizmetlere ilişkin kullanıcıların taleplerini kayıt altına almak ve bunlara bağlı gereken işlemleri yerine getirmek,
 • Hizmetlerimiz sonrası müşteri memnuniyet anketlerinin doldurulması ve ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili talep edilen her türlü iş geliştirme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmek, bu sayede hizmet kalitesini yükseltmek,
 • Web sitesi ve sosyal medya platformlarından iletilen talep ve şikâyetlerinin takibi, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi ve ihtiyaçları dâhilinde onlara en iyi çözüm önerilerini sunmak,
 • Ticari ilişkilerimizden doğan uyuşmazlıkların en hızlı ve etkin yollarla çözümünü ve giderilmesini sağlamak,
 • İş süreçlerimizin takibini, denetimini ve kontrolünü sağlamak, 
 • Müşterilerimizi talepleri halinde yeni ürünlerimiz, kampanyalarımız ve Cnd Studio reklamların haberdar etmek ve belirli aralıklarla promosyonlara ve indirimlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunmak,
 • Şirket içi ve dışı her türlü satış ve reklam/kampanya/promosyon süreçleri ile pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Cnd Studio tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması sağlamak,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere öneri ve tanıtımlarda bulunulabilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanmasını ve icrasını tesis etmek,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve bunları uygun bir şekilde uygulamaya koymak, 
 • Başta 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 5156 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olmak üzere yasal mevzuat uyarınca yerine getirmekle yükümlü olduğumuz yükümlülüklerin eksiksiz bir şekilde ifasını sağlamak,
 • Bilgi güvenliğinin temini,
 • Talep, denetim veya ihtiyaç halinde başta kamu otoriteleri olmak üzere ilgili kişilere yönelik gerekli bildirimleri yapmak ve ilgili diğer amaçlarla kişisel verilerinizi gerekli olduğu ölçüde işlemekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

İnternet sitemizde gezinirken ve hizmet alım taleplerinde bulunurken bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere sunulması, ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve pazarlamasının yapılması, yeniden pazarlama faaliyetleri için reklam gösterimlerinin gerçekleştirilmesi, Cnd Studio olarak ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması, ticari risk ve ihtiyaçlarımızın tespiti ve analiz edilmesi ile bunların temini, olası hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla başta üretim, lojistik, SMS ve e-posta hizmeti, bilgi işlem alanındaki hizmet sağlayıcılarımız olmak üzere ilgili iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bayilerimize, bizden bağımsız ve fakat bize hizmet veren danışmanlarımız, avukatlarımız ve sair çözüm ortaklarımıza ve yine gerekli olması halinde ilgili üçüncü kişilere ve kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara aktarılabilmektedir. 

 

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Cnd Studio için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 

 • Yazılı ve imzalı olarak fiziki adresimize
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimizin aşağıdaki e-posta adresine teslim edebilirsiniz. 

 

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.